Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vario Office z siedzibą w Koszycach Wielkich przy ul. Tarnowskiej 15, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– NIP,
– Pesel,
– e-mail,
– numer telefonu,
– innych danych wrażliwych, jeśli ich wykorzystanie było konieczne do wykonania
obowiązków wynikających z zawartej umowy.
3. Inspektorem danych osobowych jest Damian Miazga, e-mail: bok@variooffice.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej
z Panią/Panem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem określonych pkt. 5 i 6
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępniania danych innym podmiotom, w tym obsługującemu firmę biuru rachunkowemu – Biuro Rachunkowe Credo Maria Knapik, specjalistycznej przychodni lekarskiej, inspektorowi bhp, dokumenty i informacje będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia
zawartą z podmiotem przetwarzającym dane.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.
8. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, w związku z którą dane są przetwarzane, natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej i kadrowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, jednak nie
krócej niż 5 lat.